Информация

ОТКУДА ПРИШЛИ КАЗАХСТАНСКИЕ ПОГРОМЫЗАЯВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ УРОКИ КАЗАХСТАНАСравнительная таблица к проекту Генерального соглашения
между Правительством Республики Казахстан, республиканскими объединениями
работников и республиканскими объединениями работодателей на 2021-2023 годы
Новый утвержденный состав
Общественного совета по вопросам социально-трудовой
сферы Республики Казахстан
«Казақстанның Еңбек Конфедерациясы»
кәсіподақтарының республикалық
бірлестігінің ЖАРҒЫСЫ
УСТАВ республиканского объединения профсоюзов
«Казахстанская конфедерация труда»
Отчетно-выборное собрание
в Профсоюзе «КәсіпҚазақмыс»
Список руководителей членских организаций
РОП «Казахстанская Конфедерация труда»
Новые рубежи
Профсоюза «КәсіпҚазақмыс»
Предложения 2 ККТ к
ЗРК О профсоюзах
Дорожная карта
по применению Конвенции № 87
Справка по результатам анализа Закона РК
от 27.06.2014 № 211-V «О профессиональных союзах»
О сложившейся
ситуации в профсоюзах Казахстана

ОТКУДА ПРИШЛИ КАЗАХСТАНСКИЕ ПОГРОМЫ

ЗАЯВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЦИИ НЕЗАВИСИМЫХ ПРОФСОЮЗОВ РОССИИ

УРОКИ КАЗАХСТАНА

     Сравнительная таблица к проекту Генерального соглашения между Правительством Республики Казахстан, республиканскими объединениями работников и республиканскими объединениями работодателей на 2021-2023 годы

     В новый утвержденный состав Общественного совета по вопросам социально-трудовой сферы Республики Казахстан вошел представитель ККТ, заместитель генерального секретаря Казахстанской Конфедерации труда Б. Каппаров. Это – очевидное признание Конфедерации труда в качестве равноправного социального партнера на самом высоком уровне. У нас появилась еще одна диалоговая площадка для реализации наших целей и задач. Можно утверждать, что позиция ККТ по ряду значимых вопросов будет четко представлена и наше мнение будет услышано. Предлагаем нашим читателям познакомится с новым составом Общественного совета

 1 тарау. Атауы, орналасқан мекен-жайы, қызметінің нысаны мен мақсаттары.

 1 бап. Кәсіподақтар бірлестігінің атауы.

1). Казақстанның Еңбек Конфедерациясы облыс, республикалық маңызы бар қала және астана деңгейіндегі кәсіподақтардың аймақтық бірлестігі, салалық кәсіподақтардың республикалық бірлестігі болып саналады (әрі қарай қысқа атауы «ҚЕК»).

2). ҚЕК барлық құқықтары, міндеттемелері, сонымен қатар негізгі және айналым қаражаттары бойынша Қазақстан кәсіподақ орталығының (тіркеу туралы куәлік № 48422-1910-ЗТБ, 05.06.2002 ж.), сондай-ақ «Қазақстан Еңбек Конфедерациясы» заңды тұлғалар бірлестігінің (мемлекетттік қайта тіркеу туралы куәлігі № 48422-1910-ЗТБ, БСН 020640014659, 18 маусым 2004 ж.) толық құқықтық мұрагері болып табылады.

3). Ресми атауы:

Мемлекеттік тілде: «Казақстанның Еңбек Конфедерациясы»» кәсіподақтарының Республикалық бірлестігі (ҚЕК).

Орыс тілінде: Республиканское объединение профсоюзов «Казахстанская Конфедерация труда» (ККТ).

2 бап. Жалпы жағдайлар.

1). ҚЕК өз қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және әрекет етуші басқа да заңдарға, халықаралық құқық нормаларына, толық дербестік қағидаттары, құқықтық  теңдігі және ҚЕК субъектілері - заңды тұлғалардың міндеттемелері бойынша осы Жарғыға сәйкес жүргізеді.

2). ҚЕК заңды тұлға болып саналады, өзінің дербес балансы, соның ішінде оқшауландырылған мүлігі, банк мекемелерінде есеп және басқа да шоттары, соның ішінде валюталық шот, атауы және басқа да деректемелері бар мөрі және мөртабаны бар, сотта, арбитражда және третей сотында арыз беруші және жауап беруші ретінде қатысуы мүмкін.

3). ҚЕК жарғылық мақсаттар мен тапсырмаларға сәйкес тікелей халықаралық түйісулерді және байланыстарды орнатуы, сәйкес келісімдерді бекітуі, халықаралық қоғам бірлестіктеріне ұжымдық мүшесі ретінде енуі мүмкін.

4). ҚЕК филиалдарды, өкілдіктерді, қорларды ашуға және олардың қызмет тәртібін анықтауға, ҚЕК берген сенімхат негізінде әрекет ететін басшыларын тағайындауға құқылы.

3 бап. ҚЕК орналасқан мекен-жайы.

ҚЕК басқарушы органдарының орналасқан мекен-жайы – Қазақстан Республикасы, 480091,  Алматы қаласы, Алмалы ауданы, Желтоқсан көшесі, 79 «а» үй, 11 «а» кеңсе.

4 бап. ҚЕК қызметінің мақсаты.

1) Еңбек қатыныстары мониторингісі негізінде мүше ұйымдарының стратегиясын және тактикасын дайындау және Қазақстан Республикасында әлеуметтік-экономикалық саласындағы іс жағдайы.

2) Жалданбалы қызметкерлердің мүддесінде заманға сай нарықтық қатынастарының талаптарына сәйкес келетін әлеуметтік серіктестік жүйесін жаңғырту және жетілдіру.

3) Мемлекет билігінің атқарушы және уәкілетті органдарының өкілдерімен әлеуметтік серіктестік жүйесі мүшелері, қызметкерлердің және жұмыс берушілердің арасындағы, кәсіподақтардың өкілдіктерін кеңейту мақсатында олардың құқықтық базасын жетілдіру бойынша олардың барлық деңгейдегі ассоциациялары жұмысының тиімділігін арттыру, еңбек және мемелкеттік әлеуметтік-экономикалық бағдарламаларды шешуге қатысу, олардың нақты құқықтары мен мүмкіндіктерін бекіту.

4) ҚЕК мүшелік ұйымдарының және бірігіп бекітілген жоспар мен шараларды жүзеге асыру бойынша олардың ассоциацияларының қызметін нығайту.

5) Заманға сай және тиімді құралдарды және Қазақстан Республикасының әрекет етуші заңдарына сәйкес құқықтық мүмкіндіктер аясында ұсынылған өз мүшелерінің кәсіптік, еңбек және әлеуметтік-экономикалық мүдделерінің шараларын пайдалану арқылы ҚЕК мүшелік базасының уәждемесін бекіту және арттыру.

6) Мемлекеттік басқару органдарында, сотта, мемлекетаралық, мемлекеттік емес және халықаралық ұйымдарда ҚЕК ұйым мүшелерінің мүдделерін ұсыну және қорғау.

5 бап. ҚЕК қызметінің нысаны.

1) Әлеуметтік серіктестік бойынша Республикалық үштарапты комиссиясында ұйым мүшелерінің мүдделерін ұсыну.

2) Мына сұрақтар бойынша мемлекеттің әлеуметтік саясатын қалыптастыруында қатысу:

өз мүшелерін әлеуметтік қорғау бойынша жоспар мен бағдарламалар; жұмыссыздықпен күрес және жұмыспен қамсыздандыру бойынша бағдарламалар; төменгі өмір сүру деңгейін орнату және оның орындалуы бойынша шаралар; табыстың индексациясы; жалақының, зейнетақының, шәкіртақының және жәрдемақының төменгі деңгейін арттыру, кейін оларды уәкілетті мемлекеттік органдарына енгізу.

3) Уәкілетті атқарушы мемлекеттік органдарымен, Қазақстан Республикасының Парламентімен еңбекті төлеу, қорғау, ұйымдастыру және мөлшерлеу, бюджеттік, салықтық, зейнеткерлік саясытын және әлеуметтік-еңбек қатынастарына байланысты басқа да сұрақтар бойынша нормативтік-құқықтық актілерді, заң жобаларын бірге қарастыру.

4) Әрекет етуші заң бұзушылықтарына, еңбек қатынастар аясындағы бекітілген келісімдер мен келісім-шарттарға қоғамдық бақылауды және талдауды жүзеге асыру.

5) Атқарушы, сот, бақылау және шаруашылық органдарында өз мүшелерінің заңды құқықтарын және мүдделерін ұсыну.

6) Салалық кәсіподақтармен және кәсіподақтардың аймақтық бірлестіктерімен үштарапты келісімдерді және ұжымдық келісім-шарттарды дайындау және бекіту, кәсіподақ кадрларын оқыту және қайта дайындау бойынша келісімді жұмыстарын жүргізу.

7) Қазақстан Республикасындағы және тыс жердегі ұйым мүшелері өкілдерінің оқытуын және білім беруін ұйымдастыру; семинарларды, конференцияларды, басқа мемлекет кәсіподақтарының делегаттарымен алмасуын ұйымдастыру.

8) Ұжымдық еңбек дауларын, Қазақстан Республикасының заңымен ұсынылатын құқықтарына сәйкес шиеленістерді қарауда және реттеуде қатысу.

9) Басқа кәсіподақтармен, кәсіподақ бірлестіктерімен және ҚЕК құрамына кірмейтін басқа да ұйымдармен байланыстарды ұстап тұру және бекіту.

10) Жарғылық мақсаттар мен тапсырмаларды жүзеге асыру үшін халықаралық қоғамдық бірлестіктермен және ұйымдармен халықаралық қатынастарды кеңейту.

11) Кәсіподақ белсенділерін оқытудың мақсатты қорларын, ынтымақтастық, ереуіл қорларын құру.

2 тарау. Мүшелік, ҚЕК мүшелік ұйымдарына кіру тәртібі және шарттары, және одан шығу жолдары.

6 бап. ҚЕК-ке мүшелік.

Мүшелік ұйымдарға құрамына облыстық, республикалық маңызы бар қалалар және Қазақстан Республикасының астанасы деңгейіндегі салалық кәсіподақтар, кәсіподақтардың жергілікті бірлестіктері кіруі мүмкін.

7 бап. Мүшелік ұйымдардың кіру шарттары және тәртібі.

1) Жаңа мүшелік ұйымды қабылдау кіруші ұйымның уәкілетті органының сәйкес шешімінің негізінде жүзеге асырылады.

2) ҚЕК-ке кіру туралы шешім осы заңды тұлғаның жиналыс хаттамасының (конференция, жиын, Кеңес) көшірімі, оның мемлекеттік тіркеу туралы куәлігінің көшірмесі тіркелген арызы түрінде ұсынылады.

3) ҚЕК-тің мүшелері болып осы Жарғыны танитын және әрдайым мүшелік жарналарды төлейтін заңды тұлғалар бола алады. ҚЕК құрамына қабылдау туралы шешім ҚЕК-тің Үйлестіру кеңесімен қабылданады.

4) ҚЕК құрамына кіретін мүшелік ұйымдар, конфедерация субъектілерінен оның орталығына келесі функциялар мен өкілеттіліктерін ерікті беруді қарастыратын конфедерация қағидаттарына сәйкес әрекет етеді:

- Республикалық мемлекеттік органдарындағы атқарушы, өкілдікті, сот билігінің, сонымен қатар Қазақстан Республикасының басқа да органдарындағы және ұйымдарындағы жарғылық қызметі сұрақтары бойынша ҚЕК мүшелерінің мүдделерін және құқықтарын қорғау;

- басқа да кәсіподақтармен, ҚЕК құрамына кірмейтін кәсіподақ бірлестіктерімен, соның ішінде Халықаралық еңбек ұйымымен және халықаралық кәсіподақ ұйымдарымен байланыстарын ұстап тұру;

- оқытуды, білім беруді, әлемнің басқа елдірінің кәсіподақ делегацияларымен алмасуды ұйымдастыру;

- мақсатты қорларды қалыптастыру.

5) ҚЕК құрамына енген ұйымдар, олардың Жарғысымен қарастырылған өз дербестігін және әрекет етуші заңдарға сәйкес заңды тұлғаның құқықтарын сақтайды.

8 бап. ҚЕК құрамынан шығу тәртібі.

1) ҚЕК құрамына мүшелік, мүшелік ұйымның жазбаша үндеуі бойынша, сондай-ақ оның жарғылық міндеттерін және міндеттемелерін орындамаған жағдайда Үйлестіру кеңесінің шешімімен ерікті түрде тоқтатылады.

2) Сот шешімімен ҚЕК-ті жойған кезде немесе Жиын шешімімен ҚЕК-ті таратқан кезде.

3 тарау. ҚЕК-тің ұйымдастырушылық құрылымы және басқарушы органдары.

9 бап. ҚЕК құрылу қағидаттары және құрылымы.

1)  ҚЕК-тің ұйымдастырушылық құрылымын заңды тұлғалар ретінде тіркелген, Құрылтай келісім-шартына қол қойған немесе ҚЕК жағрғысының жағдайына сәйкес ҚЕК құрамыне кірген мүшелік ұйымдар құрайды.

2) ҚЕК-тің бас органы болып уәкілетті өкілдердің жиыны болып табылады.

3) Жиын арасындағы мерзімде атқарушы алқа органы болып ҚЕК Үйлестіруші кеңесі саналады.

4) Ағымдағы жұмыс ҚЕК Үйлестіру кеңесімен, оның өкілеттілік мерзіміне сайланатын Атқарушы комитетпен жүзеге асырылады.

5) Жарғылық тапсырмалардың орындалуын, Конференцияның уәкілетті өкілдерінің және ҚЕК Үйлестіру кеңесінің шешімдерін ұсынуды және үйлестіруді ҚЕК Президенті жүзеге асырады.

6)  ҚЕК Президентіне ҚЕК Жарғысына және ҚЕК жиынының және Үйлестіруші кеңесінің аясындағы билік органдарымен қарым-қатынастарында және жұмыс берушілермен халықаралық және республикалық деңгейінде, Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжіліс және Сенатта сәйкес құжаттарға қол қою құқығы ұсынылады.

7) Вице-президент ҚЕК Президентінің орынбасары болып табылады, ҚЕК Президентімен оған анықтаған функцияларын және өкілдіктерін орындайды.

8) ҚЕК-тің бас хатшысы ҚЕК-тің өкілдікті, атқару-әкімші функцияларын ҚЕК жиынының және Үйлестіру кеңесінің шешімдерін, жарғылық тапсырмалардың орындалуы бойынша жұмысын сенімхатсыз жүзеге асырады.

9) Атқарушы комитеттің ағымдағы қызметі ҚЕК Бас хатшысының жедел басшылығымен жүзеге асырылады.

10 бап. ҚЕК уәкілетті өкілдерінің жиыны.

1) ҚЕК уәкілетті өкілдерінің жиыны оның жоғарғы органы болып табылады және бес жылда бір реттен артық емес рет Үйлестіруші кеңеспен шақырылады.

2) Жиынды өткізу күні ҚЕК Үйлестіру Кеңесімен, мерзімді белгілегеннен соң бір айдан кешікпей хабарландырылады.

3) Жиын өкілдерінің саны Үйлестіруші кеңеспен, ал уәкілетті өкілдер –ҚЕК мүшелік ұйымдарымен анықталады.

4) ҚЕК жиыны ҚЕК Президентінің, ҚЕК Вице-президентінің, ҚЕК Бас хатшысының және Тексеру комиссиясының есептемелерін тыңдайды.

5) Жиын ҚЕК Президентін, ҚЕК Бас хатшысын және Тексеру комиссиясын сайлайды.

6) Жиын ҚЕК Президентімен ұсынылатын Вице-президенттің кандидатурасын бекітеді.

7) Жиын ҚЕК қызметінің негізгі ағымдағы және болашақ тапсырмаларын және бағыттарын анықтайды, ҚЕК Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды бекітеді.

8) Жиын ҚЕК-ті жою, қайта құру, атауын өзгерту туралы шешімді қабылдайды.

9) Кезектен тыс жиын ҚЕК Президентінің бастамасы бойынша, ҚЕК Үйлестіру кеңесінің шешімі бойынша, ҚЕК мүшелік ұйымдарының 1/3 кем емес мүшесінің бастамасы бойынша шақырылуы мүмкін.

10) ҚЕК жиыны, егер оған сайланған делегаттардың 2/3 кем емес мүшесі қатысатын болса, шешімдерді қабылдауға құқылы. ҚЕК Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды енгізу және ҚЕК-ті жою немесе қайта құру туралы шешімдерді қоспағанда, шешім дауыс көпшілігімен қабылданады. Жоғарыда аталған сұрақтар бойынша шешім делегаттардың 2/3 дауыстарымен қабылданады.

11 бап. ҚЕК Үйлестіру кеңесі.

1) Үйлестіру кеңесі Жиында мүшелік ұйымдардың бірінші басшыларының ішінен сайланады.

2) Президент, Вице-президент, Бас хатшы лауазымы бойынша Үйлестіруші кеңестің құрамына кіреді.

3) ҚЕК-тің Үйлестіру кеңесі:

- ҚЕК Президентінің, Вице-президентінің, Бас хатшысының ағымдағы жұмысы туралы ақпаратын тыңдайды;

- ҚЕК-тің ағымдағы тапсырмаларын және қызметінің нақты нысандарын анықтайды;

- ереуілді және басқа да мақсатты қорларды құру туралы шешімдерді қабылдайды;

- ҚЕК қызметінің жоспарларын және бағдарламаларын бекітеді;

- жиын арасындағы мерзімде, қажеттілік туындағанда ҚЕК басшыларының жеке еркі бойынша немесе ҚЕК Жарғысында қарастырылған жағдайлар бойынша, оларды орнынан босату немесе бекіту туралы шешімді қабылдайды;

- бюджетті, әрбір қаржы жылына әрбір кәсіподақ мүшесіне шаққанда мүшелік ұйымдарындың жарналар мөлшерін, ҚЕК Атқару комитеті мүшесінің санын және штатын бекітеді;

- ҚЕК-тің басқа заңды тұлғалардың қызметіне қатысу, халықаралық кәсіподақ бірлестіктеріне кіру туралы шешімді қабылдайды;

- ҚЕК субъектілерінң қарым-қатынастарын ұйымдастырады;

- заңды тұлғалардың және олардың бірлестіктерінің түскен арызы негізінде ҚЕК құрамына қабылдау туралы шешімді қабылдайды;

- мүшелік ұйымды Жарғыға қарсы келетін қызметі үшін құрамынан шығарады;

- берілген ұсыныстарға сәйкес Жарғыға толықтырулар мен өзгерістерді қабылдайды және жинақтайды және оларды Жиынның бекітуіне шығарады.

4) Үйлестіруші кеңес жылына бір реттен артық емес рет шақырылады. Үйлестіруші кеңестің кезекті отырысын өткізудің нақты күні Бас хатшының ұсынысы бойынша Президентпен бекітіледі және анықталған күннен екі аптадан артық болмайтын мерзімде хабарландырады.

5) Үйлестіру кеңесінің кезектен тыс отырысы, ҚЕК Президентінің және Бас хатшының, Үйлестіру кеңесінің 1/3 кем болмайтын мүшелерінің бастамасы бойынша шақырылуы мүмкін.

6) Үйлестіруші кеңес, егер оған сайланған делегаттардың 2/3 кем емес мүшесі қатысатын болса, шешімдерді қабылдауға құқылы. Шешім дауыс көпшілігімен қабылданады.

7) Жиын бекітуіне ҚЕК Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды шығару, Үйлестіру кеңесі мүшелерінің 2/3 дауыстарының көпшілігімен қабылданады.

8) Қажеттілік туындаған жағдайда шешімді Үйлестіру кеңесінің мүшелерін электронды пошта, факс немесе телефон арқылы жауап алу әдісімен қабылдауға рұқсат етіледі. Бас хатшы жауап алу нәтижелерінің шынайы болуына дербес жауапты болады. Егер Үйлестіруші кеңестің 4/5 мүшесінен жауап алынған болса және оған жауап алынған мүшелердің 3/4 кем емесі дауыс берген болса шешім заңды болып саналады.

12 бап. Атқарушы комитет.

1) Атқарушы комитет ҚЕК Үйлестіруші кеңесінің шешімімен қалыптастырылады. Атқарушы комитеттің ағымдағы қызметі ҚЕК Бас хатшысының тікелей басшылығымен жүзеге асырылады және оның күнделікті жұмысында жұмыс органы болып саналады.

2) Атқарушы комитеттің кадрларын іріктеуін және орналастыруын, штатты кестесін Бас хатшы Үйлестіруші кеңеске оны бекіту үшін ұсынады.

3) ҚЕК-тің Атқарушы комитеті:

- ҚЕК қызметінің жоспарларын және бағдарламаларын дайындайды;

- ҚЕК мүшелік ұйымдарының мүдделерін қозғайтын, заңды және нормативті актілер бойынша ұсыныстарды дайындайды;

- ҚЕК атынан ресми арыздардың мәтінін дайындайды;

- қоғаммен байланыстарын ұстап тұрады, басып шығару қызметімен айналысады, сонымен қатар басқа да кәсіподақтармен және олардың бірлестіктерімен байланыстарын ұстап тұрады.

13 бап. ҚЕК Президенті.

1) ҚЕК Президенті Жиынмен мерзімі 5 жылға сайланады. ҚЕК Президентінің лауазымына ҚЕК мүшелік ұйымының кез-келген өкілі кандидат бола алады.

2) ҚЕК Президенті:

- халықаралық ұйымдармен қарым-қатынастарында ҚЕК-ті ұсынады;

- Қазақстан Республикасы Парламентінің Мәжіліс және Сенатпен байланыстарын жүзеге асырады;

- Үйлестіруші кеңестің төрағасы болып саналады;

- мемлекеттік басқару органдарымен және барлық деңгейдегі жұмыс берушілермен қарым-қатынастарында ҚЕК-тің өкілеттілік функцияларын жүзеге асырады, ҚЕК-тің атынан ресми мәлімдемелерді жасайды;

- лауазымы бойынша жиынның делегаты болып табылады;

- жасалған жұмысы бойынша Жиын және Үйлестіру кеңесінің алдында есеп береді.

14 бап. ҚЕК Вице – президенті.

1) ҚЕК Вице-президенті ҚЕК Президентімен ұсынған кандидатурасы бойынша Жиынмен, мерзімі бес жылға тағайындалады.

2) ҚЕК Вице - президенті:

- ҚЕК Президентінің орынбасары болып саналады;

- дауыс беру құқығы бар лауазымы бойынша ҚЕК Үйлестіру кеңесінің мүшесі болып саналады;

- ҚЕК Үйлестіру кеңесімен ол үшін анықтаған өкілеттілік шеңберінде әрекет етеді;

- ҚЕК Президентінің тапсырысы бойынша билік органдарымен және жұмыс берушілермен қарым-қатынастарында өкілеттілік функцияларын жүзеге асырады;

- халықаралық ұйымдармен және халықаралық кәсіподақ орталықтарымен қарым-қатынастарында Үйлестіру кеңесінің, ҚЕК Президентінің тапсырысы бойынша ҚЕК-ті ұсынады.

4) Жиындар арасындағы үзіліс кезінде Вице-президент лауазымына жаңа кандидатураны бекіту Үйлестіру кеңесінің ҚЕК Президентінің ұсынысы бойынша жүргізіледі.

15 бап. ҚЕК Бас хатшысы.

1) Бас хатшы тікелей ҚЕК Жиынына және Үйлестіру кеңесіне есепті.

2) Бас хатшы ҚЕК Үйлестіру кеңесінің мүшесі, Атқарушы комитеттің төрағасы және дауыс беру құқығы бар лауазымы бойынша Жиын делегаты болып саналады.

3) Жарғылық тапсырмаларды, Жиын, Үйлестіруші кеңестің және Президенттің шешімдерін орындау бойынша ҚЕК-тің ағымдағы қызметін жүзеге асырады.

4) Осы Жарғымен, Жиынмен анықталған тапсырмалардың орындалуын және ағымдағы ұйымдастырушылық, қаржы-шаруашылық сұрақтарын жедел шешуді қамтамасыз етеді:

- ҚЕК қызметінің тікелей ұйымдастырылуын, Жарғылық тапсырмаларды, Жиын және Үйлестіру кеңесінің шешімдерін орындау бойынша атқару-басқарушылық функцияларын жүзеге асырады;

- мемлекеттік органдарда немесе басқа да ұйымдарда, халықаралық бірлестіктерде сенімхатсыз ҚЕК-ті ұсынады;

- Атқарушы комитеттің жұмысын ұйымдастырады, жалданбалы қызметкерлердің іріктеуін және орналасуын, штатты кестесін ҚЕК Үйлестіру кеңесінің бекітілуіне ұсынады;

- бұйрықтарды шығарады, ҚЕК атынан сенімхаттарды береді;

- Үйлестіру кеңесінің алдында есеп береді;

- бекітілген бюджетке және жағдайларға сәйкес ҚЕК-тің мүлігін және ақша қаражаттарын басқарады, иелік етеді;

- ақпараттық жұмысты ұйымдастырады;

- әрдайым өз қызметі бойынша мүшелік ұйымдарды және кәсіподақ мүшелерін хабардар етеді;

4) Бас хатшыны қайта сайлаудың негіздемесіне онымен Жарғы нормаларын және жағдайларын, Құрылтай келісім-шартын, Жиын немесе Үйлестіруші кеңестің шешімдерін бұзу, сонымен қатар ҚЕК-тің беделін түсіруіне ықпал ететін қызметпен айналысу болып саналады.

5) Жиын арасында Бас хатшы ҚЕК Президентімен қабылданатын, әрі қарай Жиынмен бекітілетін орнынан кету арызын беруге құқылы.

16 бап. Тексеру комиссиясы.

1) Тексеру комиссиясы ҚЕК қаражаттарының қалыптасуын және пайдалануын қадағалайды.

2) Тексеру комиссиясы мүшелік ұйымдардың өкілдерімен Жиында мерзімі 5 жылға сайланады.

3) Тексеру комиссиясына ҚЕК Президенті, Бас хатшы және Үйлестіру кеңесінің мүшелері сайлану құқығы болмайды.

4) Тексеру комиссиясының тексеру жұмыстары қажеттілік туындағанда, алайда ҚЕК Үйлестіру кеңесінің мүшелерін хабардар етіп және ҚЕК Жиынына баяндамамен бір жылда бір реттен артық емес рет жүргізіледі.

5) Тексеру комиссиясының төрағасы Тексеру комиссиясының отырысында дауыстың көпшілігімен сайланады, лауазымы бойынша ҚЕК жиынының делегаты болып саналады, кеңесші дауыс беру құқығы бар Үйлестіру кеңесінің және Атқарушы комитеттің жұмысына қатысуы мүмкін.

4 тарау. ҚЕК мүшелік ұйымдарының құқықтары мен міндеттері.

17 бап. ҚЕК мүшелерінің құқықтары:

1) ҚЕК құрамына еркін кіріп, ҚЕК басқару органына оны сәйкес арыздармен рәсімдей отырып, одан шығуға.

2) Осы Жарғымен анықталған тәртіпте ҚЕК істерін басқаруға қатысу.

3) ҚЕК-пен ұсынылатын әдістемелік, кеңесші, қаржылық, заң көмегін және басқа да қызметтерін алу.

4) ҚЕК Жарғылық қызметінің барлық сұрақтары бойынша ұсыныстарды, ескертулерді енгізу.

18 бап. ҚЕК мүшелерінің міндеттері.

1) ҚЕК Жарғысын сақтау.

2) Өзіне алған ерікті міндеттерді орындау және мүшелік жарналарды төлеу.

3) ҚЕК органдарының шешімдерін орындау.

5 тарау. Мүлікті қалыптастыру көздері, мүлікті басқару бойынша ҚЕК мүшелерінің құқықтары.

19 бап. ҚЕК мүлігі және қаражаттары.

1) ҚЕК өз иелігінде ғимараттарды, құрылыстарды, тұрғын-үй қорын, жабдықтарды, көлік құралдарын, құрал-саймандарды, мәдени-ағартушылық және сауықтыруға бағытталған мүлікті, ақша қаражаттарын, акцияларды, басқа да бағалы қағаздарды және жарғылық қызметті қамтамасыз ету үшін материалды және қаржылық мақсаттарға қажет басқа да мүлікті ұстауға құқылы.

2) ҚЕК-тің ақша қаражаттары мүшелік жарналардың, мақсатты келісім-шарттардың, оның мүшелік жарналарының есебінен, сонымен қатар өнідірістік-шаруашылық және заңмен тыйым салынбайтын қызметтен түскен кірістерінен, кәсіпорындардың, ұйымдардың және жеке тұлғалардың ерікті жарналарынан, қайырымдық қаражаттарынан және Қазақстан Республикасының әрекет етуші заңдарында тыйым салынбаған басқа да кірістерінен қалыптастырылады.

3) ҚЕК мүшелік ұйымдардың міндеттері бойынша мүлікті жауапкершілікте болмайды. Мүшелік ұйымдар Конфедерацияның міндеттері бойынша жауапты емес.

4) ҚЕК өз міндеттемелері, әрекет етуші заң бойынша тәркіленуі мүмкін барлық мүлікке және қаражаттарға бойынша жауапты.

6 тарау. Мүшелік жарналарды төлеу тәртібі және оларды пайдалану.

20 бап. Кәсіподақ жарналарын төлеу және үлестіру тәртібі.

1) ҚЕК жарғылық қызметіне жарналардың мөлшері, Атқарушы комитеттің штатты қызметкерлерін асырау, салалық Кәсіподақтың немесе ҚЕК мүшелік ұйымы кәсіподақтарының аймақтық бірлестіктерінің жалпы санынан бір кәсіподақ мүшесінен үш теңге мөлшерінде ай сайын мүшелік ұйыммен төленетін Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында (теңге) бекітілген сомада орнатылады.

2) Мүшелік ұйымның ай сайынғы кәсіподақ жарнасының сомасы мүшелік ұйымның келісімі бойынша, бірақ кәсіподақ мүшесінен үш теңгеден кем емес сомада ҚЕК Үйлестіруші кеңесімен түзетілуі мүмкін.

3) Кәсіподақ жарналарын төлеу және оларды пайдалану тәртібі ҚЕК-тің Үйлестіруші кеңесімен бекітіледі.

4) Мақсатты қорларды құру маңыздылығы бойынша сұрақтар Үйлестіруші кеңеспен қарастырылады, қосымша көздердің есебінен: жарналар, ерікті қайырымдылық көздер, гранттар, заңмен рұқсат етілген басқа да көздер.

7 тарау. ҚЕК Жарғысына өзгерістер мен толықтыруларды енгізу тәртібі.

21 бап. Өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібі.

1) Осы Жарғыға толықтырулар мен өзгерістерді енгізу, оларды Жиынмен бекітуі және қабылдауы үшін Үйлестіруші кеңеспен қарастырылады.

2) Жарғыға толықтырулар мен өзгерістерді енгізу туралы ұсынысты енгізу құқығы мүшелік ұйымдарға, Президентке, Бас хатшыға, Үйлестіруші кеңестің мүшелеріне ұсынылады.

3) Осы Жарғыға толықтырулар мен өзгерістерді енгізу туралы сұрақ Жиынға өз бастамасымен немесе мүшелік ұйымдардың 1/3 кем емес мүшесінің талабы бойынша Үйлестіруші кеңеспен шығарылады.

4) Осы Жарғыға енгізілген өзгерістер мен толықтырулар, орнатылған заңды тәртіпте Қазақстан Республикасының әділет органдарында тіркеледі.

8 тарау. ҚЕК-ті қайта құру және жою туралы шешімді қабылдау тәртібі, ҚЕК-ті жойған жағдайда мүліктің тағдыры.

22 бап. ҚЕК қызметінің тоқтатылуы және ҚЕК-тің жойылуы.

1) ҚЕК қызметінің тоқтатылуы сот шешімі, мүшелік ұйымдардың уәкілетті өкілдерінің 3/4 кем емес кворумы кезіндегі, қатысушылардың 2/3 дауысы жиынның шешімі бойынша қайта құру немесе жою нысанында жүзеге асырылады.

2) ҚЕК-ті жою туралы шешімді қабылдаған кезде, жиын немесе сот жою шарттарын анықтайды және жою балансын қалыптастыратын, ұйымдастырушылық сұрақтарды шешетін және осы Жарғымен қарастырылатын мақстаттарға бағытталған қалған мүлікті пайдалану тәртібін анықтайтын жою комиссиясын тағайындайды.

3) ҚЕК-ті қайта құру (қосылу, бірігу, бөлу, бөліну, өзгерту) жиынның шешімі бойынша немесе әрекет етуші заңмен қарастырылатын жағдайлармен және қағидаларымен сот органдарының шешімі бойынша жүргізіледі.

4) ҚЕК-ті жою процесі аяқталған, ал ҚЕК заңды тұлға ретінде, ол жөніндегі ақпаратты Сәйкестендіру номерлеріне - Ұлттық бизнес реестріне енгізгеннен кейін өз қызметін тоқтатқан болып саналады.

ҚЕК Бас хатшысы                                                М. Машкенов

Глава 1. Наименование, место нахождения, предмет и цели деятельности.

Статья 1.Наименование объединения профсоюзов.

1) Казахстанская  конфедерация труда  является республиканским объединением отраслевых профсоюзов, территориальных объединений профсоюзов на уровне области, города республиканского значения и столицы (далее сокращенное название «ККТ»).

2) ККТ является полным правопреемником, по всем правам, обязанностям, а также основным и оборотным средствам Казахстанского профсоюзного центра (сви­детельство о регистрации № 48422-1910-ОЮЛ, от 05.06. 2002 г), а также объединения юридических лиц «Конфедерация труда Казахстана» (сви­детельство о государственной перерегистрации №48422-1910-ОЮЛ, БИН 020640014659 от 18 июня 2004 г).

3).Официальное наименование:

На государственном языке: «Казақстанның Еңбек Конфедерациясы» кәсіподақтарының Республикалық бірлестігі (ҚЕК).

На русском языке: Республиканское объединение профсоюзов «Казахстанская конфедерация труда» (ККТ).

Статья 2. Общие положения.

1). ККТ осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и действующим законодательством Республики Казахстан, нормами международно­го права, настоящим Уставом на принципах полной самостоятельности, равенства прав и обязанностей юридических лиц - субъектов ККТ.

2). ККТ является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, в том числе обособленное имущество, расчетный и иные счета в учреждениях бан­ков, в том числе валютный счет, печать и штампы со своим наименованием и дру­гие реквизиты, может выступать истцом и ответчиком в суде, арбитраже и третей­ском суде.

3). В соответствии с уставными целями и задачами ККТ может поддержи­вать прямые международные контакты и связи, заключать соответствующие со­глашения, вступать в качестве коллективного члена в международные обществен­ные объединения.

4). ККТ вправе открывать филиалы, представительства, фонды и опреде­лять порядок их деятельности, назначать руководителей, действующих на основа­нии доверенности, выданной ККТ.

Статья 3. Местонахождение ККТ

 Местонахождение руководящих органов ККТ - Республика Казахстан, 480091, г.Алматы, Алмалинский район, ул.Желтоксан, 79 «а» офис 11 «а».

Статья 4. Цель деятельности  ККТ.

1) Разработка стратегии и тактики деятельности членских организаций на основе мониторинга трудовых отношений и состояния дел в социально-экономической сфере  Республики Казахстан.

2) Модернизация и совершенствование системы  социального партнерства, соответствующей  современным требованиям рыночных отношений в интересах наемных работников.

3) Повышение эффективности работы участников системы социального партнерства  с представителями исполнительных и представительных органов государственной власти, общественных объединений работников и работодателей, их ассоциаций всех уровней по совершенствованию  правовой базы профсоюзов с целью расширения их представительства, участия в решении трудовых и государственных социально-экономических Программ, укрепления их реальных прав и возможностей.

4) Консолидация  деятельности членских организаций ККТ и их ассоциаций по реализации совместно утвержденных планов и мероприятий.

5) Усиление мотивации и расширения членской базы ККТ, за счет применения современных и эффективных средств и мер  защиты профессиональных, трудовых и социально - экономических интересов своих членов в рамках предоставленных правовых возможностей, действующим  законодательством Республики Казахстан.

6) Представление и защита интересов членских организаций ККТ в органах государственного управления, судах, межгосударственных, негосударственных и международ­ных организациях.

Статья 5. Предмет деятельности ККТ.

1) Представительство интересов членских организаций в Республиканской трехсторонней комиссии по социальному партнерству.

2) Участие  в формировании социальной политики государства по вопросам:

 планов и программ по социальной защите своих членов; программ по борьбе с безработицей и обеспечению занятости; мероприятиям по установлению прожиточного минимума и его соблюдению; индексации доходов; повышению минимального уровня заработной платы, пенсий, стипендий и пособий с последующим внесением их в уполномоченные государственные органы.

3) Участие совместно с уполномоченными исполнительными государственными  органами, Парламентом Республики Казахстан, при рассмотрении проектов законов, нормативно-правовых актов по вопросам оплаты, охраны, организации и нормирования труда, бюджетной, налоговой, пенсионной  политики и иным вопросам, касающимся социально-трудовых отношений.

4) Осуществление общественного контроля и анализа нарушений действующего законодательства, заключенных соглашений и договоров в сфере трудовых отношений.

5) Представительство   интересов и законных прав своих  членов  в  исполнительных, судебных, надзорных,  хозяйственных органах.

6) Проведение согласованной работы с отраслевыми профсоюзами и  территориальными объединениями профсоюзов по подготовке и заключению трехсторонних соглашений и коллективных договоров, обучению и переподготовке профсоюзных кадров.

7) Организация обучения и просвещения представителей членских организаций  в Республике  Казахстан и за ее пределами: организация семинаров, конференций, обмена  делегациями с профсоюзами других стран.

8)  Участие в  рассмотрении и  урегулировании коллективных трудовых споров, конфликтов в соответствии с правами, предоставленными законодательством Республики Казахстан.

9) Поддержка и развитие связей  с другими профсоюзами, профобъединениями и другими организациями не входящими в ККТ.

10) Расширение международных связей с международными общественными объединениями и  организациями для реализации уставных целей и задач.

11) Создание целевых фондов обучения профсоюзного актива, солидарности, забастовочных фондов.

Глава 2. Членство, условия и порядок вступления членских организаций в ККТ и выхода из него.

Статья 6.Членство в ККТ

Членскими  организациями  могут  быть   отраслевые  профсоюзы, территориальные объединения  профсоюзов на уровне области, города республиканского значения и столицы Республики Казахстан.

Статья 7.Условия и порядок вступления членских организаций.

1) Прием новой членской организации  осуществляется на основе соответствующе­го решения  полномочного органа вступающей организации.

2) Решение о вступлении в ККТ по­дается в виде заявления, к которому прилагается выписка из протокола собрания (конференции, съезда, Совета) соответствующего юридического лица, копии сви­детельства о его государственной регистрации.

3) Членами ККТ, могут стать юридические лица, признающие  настоящий Устав и   регулярно уплачивающие членские взносы. Решение о приеме в состав ККТ принимается Координационным сове­том ККТ.

4) Вступающие  членские организации в ККТ, функционируют на принципах конфедерации, предусматривающую добровольную передачу следующих функций и полномочий от субъектов конфедерации ее центру:

- представление на основании соответствующих поручений интересов и защита прав членов ККТ  по вопросам уставной деятельности преимущественно  в республиканских государственных органах исполнительной, представительной, судебной  власти, а также в иных,  органах и организациях Республики Казахстан;

- поддержание связи с другими профсоюзами, профсоюзными объединениями не входящими  в ККТ, в том числе Международной Организацией Труда  и международными профсоюзными объединениями;

-  организация обучения, просвещения, обмен делегациями с профсоюзами других стран  мира;

-  создание целевых фондов.

5) Вступившие организации сохраняют  свою самостоятельность, предусмотренную их Уставами  и права юридического лица,  в соответствии с действующим законодательством.  

Статья 8. Порядок выхода из ККТ.

1) Членство в ККТ добровольно прекращается по письменному обращению членской организации, а также в случае не выполнения им уставных обязанностей и обязательств решением Координационного совета.

2) При ликвидации ККТ решением суда или роспуске ККТ решением съезда.

Глава 3. Организационная структура и руководящие органы ККТ.

Статья 9. Принципы образования и структура ККТ.

1)  Организационную структуру ККТ составляют зарегистрированные в ка­честве юридических лиц членские организации, подписавшие Учредительный до­говор или вступившие в состав ККТ в соответствии с положениями Устава ККТ.

2) Высшим органом ККТ является съезд полномочных представителей.

3) В период между съездами  исполнительным коллегиаль­ным органом является Координационный Совет ККТ.

4) Текущая работа  осуществляется Исполнительным комитетом (далее – Исполком), который избирается Координационным Советом ККТ на срок его полномочий.

5) Представительство и координацию выполнения Уставных задач, решений Конференции полномочных представи­телей и Координационного Совета ККТ осуществляет Президент ККТ.

6)  Президент ККТ представляет ККТ во взаимоотношениях с органами власти и работодателями на международном и республиканском уровнях,   Мажилисом и Сенатом Парламента РК с правом подписания соответствующих документов, в рамках Устава и принятых решений Съезда и Координационного Совета ККТ.

7) Вице-президент является заместителем Президента ККТ, выполняет функции и полномочия, определенные для него Президентом ККТ.

8) Генеральный секретарь КТК осуществляет представительские,  исполнительно-распорядительные функции   ККТ без доверенности по выпол­нению уставных задач, решений Съезда и Ко­ординационного Совета ККТ.

9) Текущая  деятельность Исполкома, осуществляется под оперативным руководством Генерального Секретаря ККТ.

Статья 10. Съезд полномочных представителей ККТ.

1) Съезд полномочных представителей ККТ является  его выс­шим органом и созывается Координационным Советом не реже одного раза в пять лет.

2) Дата проведения  Съезда объявляется Координацион­ным Советом ККТ не позднее, чем за месяц до назначенного срока.

3) Норма представительства на Съезд определяется Координа­ционным Советом, а полномочные представители – членскими организациями ККТ.

4) Съезд ККТ  заслушивает отчёты Президента ККТ, Вице-президента ККТ, Генерального секретаря ККТ и Ревизионной Комиссии.

5) Съезд избирает Президента ККТ, Генерального Секретаря ККТ и Ревизионную Комиссию.

6) Съезд   утверждает в должности, предложенную Президентом ККТ кандидатуру  Вице-президента.

7) Съезд  определяет основные текущие и перспективные задачи и направления дея­тельности ККТ, утверждает изменения и дополнения в Устав ККТ.

8) Съезд  принимает решения о ликвидации, реорганизации, переименовании ККТ.

9) Внеочередной съезд может быть созван по инициативе Президента КТК, по решению Координационного совета ККТ,  по инициативе не менее 1/3 членских организаций ККТ.

10) Съезд КТК правомочен принимать решения, если в нем принимают участие не менее 2/3 избранных делегатов. Решение принимается большинством голосов, за исключением решений о внесении изменений и дополнений в Устав и ликвидации или реорганизации ККТ. По вышеуказанным  вопросам решение принимается 2\3 голосов делегатов.

Статья 11. Координационный Совет ККТ.

1) Координационный Совет избирается на Съезде из числа первых руководителей членских организаций.

2) Президент, Вице-президент, Генеральный секретарь входят в состав Координационного Совета по должности.

3)  Координационный Совет ККТ:

-  заслушивает информацию о текущей работе Президента, Вице-президента, Генерального секре­таря ККТ;

-  определяет текущие задачи и конкретные формы деятельности ККТ;

-  принимает решения о создании забастовочных и иных целевых фондов;

-  утверждает планы и программы деятельности ККТ;

-  принимает решения об освобождении  или  утверждении в должности в случае необходимости,  в период между съездами,  руководителей ККТ по их личному желанию, либо в случаях предусмотренных Уставом ККТ;

-  утверждает бюджет, размер взносов членских организаций в расчете за каждого члена профсоюза  на каждый финансовый год, состав и штат Исполнительного Комитета ККТ;

-  принимает решения об участии ККТ в деятельности других юридических лиц, вступление в международные профсоюзные объединения;

-  организует взаимодействие субъектов ККТ;

- принимает решение о приёме в ККТ на основании поступивших заявлений от юридических лиц и их объединений;

-  исключает членскую организацию за деятельность, противоречащую Уставу;

- принимает и обобщает дополнения и изменения в Устав согласно поданным предложениям и выносит их на утвер­ждение Съезду.

4) Координационный совет созывается не реже одного раза в год. Конкретная дата проведения очередного заседания Координационного совета утверждает­ся Президентом по предложению Генерального секретаря и объявляется не позднее, чем за две недели до назначенного срока.

5) Внеочередное заседание  Координационного совета  может быть созвано  по инициативе Президента и Генерального секретаря ККТ, по инициативе не менее чем 1/3 членов Координационного Совета;

6) Координационный Совет правомочен принимать решения, если на нем присутствуют не менее двух третей его членов. Решение принимается большинством голосов.

7) Изменения и дополнения в Устав ККТ для вынесения их на утверждение Съездом принимаются большинством в 2/3 голосов членов Координационного Совета.

8) В случае крайней необходимости, допус­кается принятие решения методом опроса членов Координационного Совета по электронной почте, факсу или телефону. Генеральный секре­тарь несёт персональную ответственность за достоверность результатов опроса. Решение считается правомочным, если опрошено не менее 4/5 членов Координа­ционного Совета и за него проголосовали не менее 3/4 опрошенных членов.

Статья 12.Исполнительный комитет.

1) Исполнительный Комитет формируется решением Координационного Совета ККТ. Текущая деятельность Исполкома осуществляется под непосредственным руководством Генерального  секретаря ККТ и  является его рабочим органом в повседневной работе.

2) Подбор и расстановку кадров, штатное расписание исполнительного комитета представляет Генеральный секретарь для его утверждения Координацион­ным Советом.

3) Исполком  ККТ:

-  разрабатывает планы и программы деятельности ККТ;

- разрабатывает предложения по законодательным и нормативным актам, за­трагивающим интересы членских организаций ККТ;

-  разрабатывает тексты официальных заявлений от имени ККТ;

- поддерживает связь с общественностью, занимается издательской деятельностью, а также  поддерживает связь с другими профсоюзами и их объединениями.

Статья 13. Президент  ККТ.

1) Президент КТК избирается Съездом сроком на 5 лет. Кандидатом на должность Президента ККТ может быть любой представитель  членских организаций ККТ.

2) Президент ККТ:

-  представляет ККТ во взаимоотношениях с международными организациями;

- осуществляет связи с Мажилисом и Сенатом Парламента РК;

- является председателем Координационного совета;

- осуществляет представительские функции ККТ во взаимоотношениях с ор­ганами государственного управления и работодателями на всех уровнях, де­лает официальные заявления от имени ККТ;

-  является делегатом съезда по должности;

- отчитывается перед Съездом и Координационным советом  о проделанной работе.

Статья 14. Вице – президент ККТ.

 1) Вице-президент ККТ утверждается Съездом по кандидатуре, предложенной Президентом ККТ сроком на 5 лет.

2) Вице - президент ККТ:

-  является заместителем Президента ККТ;

-  является членом Координационного Совета ККТ по должности с правом голоса;

- действует в рамках полномочий, определенных для него Координационным Советом ККТ;

- осуществляет по поручению Президента ККТ представительские функции во взаимоотношениях с органами власти и работодателями;

- представляет ККТ по поручению Координационного Совета,  Президента ККТ во взаимоотношениях с международными организациями и международными профсоюзными цен­трами;

4). Утверждение новой кандидатуры на должность Вице-президента в пере­рывах между  Съездами производится по представлению Президента ККТ  Координационным Советом.

Статья 15. Генеральный секретарь  ККТ.

1) Генеральный секретарь подотчетен непосредственно Съезду и   Координационному совету ККТ.

2) Генеральный секретарь является членом Координационного Совета ККТ, председателем Исполкома и  делегатом Съезда по должности с правом голоса.

3) Осуществляет текущую деятельность ККТ по выполнению Уставных задач, решений Съезда, Координаци­онного Совета и Президента.

4) Обеспечивает исполнение задач, определен­ных настоящим Уставом, Съездом и оперативное решение текущих организационных, финансово-хозяйственных во­просов:

- осуществляет непосредственную организацию деятельности ККТ, исполнительно- распорядительные функции по выпол­нению Уставных задач, решений Съезда и Координационного Совета;

- представляет ККТ в государственных органах или иных организациях,  международных объединениях без доверенности;

- организует работу Исполкома, производит подбор и расстановку наемных работников, пред­ставляет штатное расписание на утверждение Координационному Совету ККТ;

-  издает распоряжения, выдает доверенности от имени ККТ;

- отчитывается перед  Координаци­онным Советом;

- управляет, распоряжается имуществом и денежными средствами ККТ в со­ответствии с утверждённым бюджетом и   положениями;

-  организует информационную работу;

- регулярно информирует членские организации и членов профсоюзов о своей деятельности;

4) Основаниями переизбрания Генерального секретаря являются нарушение им положений и норм Устава, Учредительного до­говора, решений Съезда или Координационного Совета, а также деятельность, дискредитирующая ККТ.

5) Генеральный секретарь между Съездами имеет право подать в отставку, которая принимается Президентом ККТ с по­следующим утверждением на Съезде.

Статья 16. Ревизионная комиссия.

1) Ревизионная Комиссия контролирует формирование и использо­вание средств ККТ.

2) Ревизионная Комиссия избирается Съездом из представителей членских организаций  сроком на 5 лет.

3) Не имеют права быть избранными в Ревизионную комиссию Президент ККТ, Генеральный секретарь и члены Координационного Совета.

4) Проверки Ревизионной комиссией проводятся по мере необходимости, но  не реже одного раза в год  с информированием членов Координационного Совета и  докладом  Съезду ККТ.

5) Председатель Ревизионной комиссии избирается на заседании Ревизионной комиссии большинством голосов, по должности является делегатом съезда ККТ, может участвовать в работе Координационного совета и Исполкома с правом совещательного голоса.

Глава 4. Права и обязанности членских организаций ККТ.

Статья 17. Права членов ККТ:

1) Свободно вступать и выходить из состава ККТ, оформляя это соответствующим заявлением в руководящий орган ККТ.

2) Участвовать в управлении делами ККТ  в  порядке, определенном настоящим Уставом.

3) Получать методическую, консультационную, финансовую и юридическую помощь и другие услуги, предоставляемые ККТ.

4) Вносить предложения, замечания по всем вопросам Уставной деятельности ККТ.

Статья 18. Обязанности членов ККТ.

1) Соблюдать Устав ККТ.

2) Выполнять добровольно взятые на себя обязательства и уплачивать членские взносы.

3) Выполняет решения органов ККТ.

Глава 5. Источники формирования имущества, права членов ККТ по  управлению имуществом.

Статья 19. Средства и имущество ККТ.

1) ККТ вправе иметь в собственности здания, сооружения, жилищный фонд, оборудование, транспортные средства, инвентарь, имущество культурно - просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, акции, дру­гие ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального и финансо­вого обеспечения уставной деятельности.

2) Денежные средства ККТ образуются за счет членских взносов, целевых  догово­ров,  взносов его членов, а также доходов от производственно – хозяйственной  и иной не запрещенной законом деятельности, добровольных взносов предприятий, организаций и частных лиц, пожертвований и иных поступлений, не запрещенных действующим законодательством Республики Казахстан.

3) ККТ не несет имущественной ответственности по обязательствам членских организаций. Членские организации не несут ответственности по обязательствам Конфедерации.

4) ККТ отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ей иму­ществом и средствам, на которые по действующему законодательству может быть обращено взыскание.

Глава 6. Порядок уплаты членских взносов и их  использование.

Статья 20.Порядок уплаты и распределения  профсоюзных взносов.

1) Размер взносов на уставную деятельность ККТ, содержание штатных работников Исполкома устанавливается в фиксированной сумме  национальной валюты Казахстана (тенге), уплачиваемой членской организацией ежемесячно, в размере трех тенге с одного члена профсоюза, от общей  численности отраслевого Профсоюза или территориального объединения профсоюзов,  членской организации ККТ.

2) Сумма ежемесячного профсоюзного взноса  членской организации может быть  скорректирована Координационным советом ККТ по согласованию с членской организацией, но не менее три тенге с члена профсоюза.

3) Порядок уплаты профсоюзных взносов и их использование утверждается Координационным советом ККТ.

4) Вопросы целесообразности создания целевых фондов рассматриваются Координационным советом за счет дополнительных источников: взносов, добровольных пожертвований, грантов,  иных источников, разрешенных законодательством.

Глава 7. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав ККТ.

Статья 21. Порядок изменений и дополнений.

1) Дополнения и изменения в настоящий Устав рассматриваются Коорди­национным Советом для их утверждения и принятия Съездом.

2) Право вносить предложения о внесении дополнений и изменений в Ус­тав предоставляются членским организациям, Президенту, Генеральному сек­ретарю, членам Координационного Совета.

3) Вопрос о внесении дополнений и изменений в настоящий Устав выно­сится на Съезд Координационным Советом по своей инициативе или по требованию не менее 1/3 членских организаций.

4) Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав, регистриру­ются в органах юстиции Республики Казахстан в установленном законом порядке.

Глава 8. Порядок принятия решения о реорганизации и ликвидации ККТ, судьбе имущества в случае ликвидации ККТ.

Статья 22.  Прекращение деятельности и ликвидация ККТ.

1) Прекращение деятельности ККТ осуществляется в форме реорганиза­ции или ликвидации по решению суда, съезда при кворуме не менее 3/4 полномочных представителей членских организаций, 2/3 голосов  присутствующих.

2) При принятии решения о ликвидации ККТ, съезд или суд определяет условия ликвидации и назначает ликвидацион­ную комиссию, которая составляет ликвидационный баланс, решает организацион­ные вопросы и порядок, использования оставшегося имущества, направляемого на цели, предусмотренные настоящим Уставом.

3) Реорганизация ККТ (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) производится по решению съезда  либо по решению судебных органов в случаях и по правилам, предусмот­ренным действующим законодательством.

4) Процесс ликвидации ККТ считается завершенным, а ККТ прекратившим свою деятельность, как юридическое лицо, после внесения об этом сведений в Национальный реестр бизнес - идентификационных номеров.

Генеральный секретарь

Казахстанской конфедерации труда                                  М.Машкенов

tlemisov saitПять лет назад инициативная группа, опираясь на поддержку работников Группы компаний «Казахмыс» и аутсорсинговых компаний, создали ОО «Отраслевой профессиональный союз работников горнодобывающей, металлургической промышленности и смежных производств «КәсіпҚазақмыс».

Сегодня Профсоюз «КәсіпҚазақмыс» объединяет 12 филиалов в 7 областях страны и 2 городах республиканского значения, с численностью более 53 тыс. членов Профсоюза.  По своему статусу он полностью соответствует требованиям Закона РК «О профессиональных союзах» (ст. 13) и является членской организацией Республиканского объединения профсоюзов (РОП) «Казахстанская Конфедерация труда».

В мае т.г. на заседании Центрального Совета было принято постановление о проведении, в течение июня-сентября, отчетно-выборных собраний (конференций) в первичных и структурных организациях Профсоюза «КәсіпҚазақмыс». Центральным аппаратом выпущена брошюра «Практические рекомендации по подготовке и проведению ОВС (конференции) профсоюзной организации», где были изложены Инструкция по проведению отчетов и выборов, структура отчетного доклада, образцы порядка ведения собрания, протоколов собраний, счетной, мандатной комиссии и т.д. Филиалами Профсоюза были составлены планы мероприятий по подготовке и проведению отчетно-выборной кампании, определены ответственные и графики проведения собраний. Они же провели с председателями профкомов обучающие семинары-тренинги по подготовке и проведению ОВК.

Благодаря тщательной и всесторонней подготовке и принятым мерам ОВК проведена на должном уровне. Отчеты и выборы состоялись во всех 105 первичных и структурных профорганизациях. На большинстве собраниях (конференциях) участвовали руководители, работники центрального аппарата, филиалов, на них были приглашены и участвовали представители работодателей. В выступлениях профактивисты и члены профсоюза отметили позитивную роль и работу профсоюзных организаций в стабилизации морально-психологического климата в трудовых коллективах, улучшении условий труда, производственного быта и промышленной безопасности и охраны труда. А ведь профорганизациям было о чем говорить, достижений немало. За пять лет Профсоюзу удалось создать работоспособную, мобильную сеть профсоюзных организаций, которые сразу же занялись и сегодня занимаются всеми функциями, которые заложены в природе профсоюзов: представляют интересы работников, защита их трудовых, социально-экономических прав в сфере трудовых отношений. К этой работе привлечены компетентные профсоюзные кадры из производства: ныне из 105 председателей первичных организаций 41 работают на освобожденной основе. В течение последних 2-х лет абсолютное  большинство прошли обучение через стационарные и выездные курсы повышения квалификаций. В ходе нынешних выборов  в 10 процентах профорганизаций на должность председателя профкома и филиала баллотировались по 2-3 альтернативных кандидата. Только в четырех профорганизациях избраны новые председатели профкомов, что говорит о возросшем доверии к профсоюзным лидерам.

Было о чем говорить и в плане осуществления общественного контроля над созданием безопасных и здоровых условий труда на производстве, за сферой производственного быта, организации социального партнерства, оздоровлении трудящихся, проведении мероприятий по чествованию человека труда и др.  Заключены коллективные договора со всеми 16 ТОО - работодателями. Как полноправный член Отраслевой трехсторонней комиссии Профсоюз «КәсіпҚазақмыс» подписал Дополнения к Отраслевому соглашению на 2017 год. Сейчас совместно с партнерами разрабатываем и обсуждаем проект Отраслевого соглашения на 2018-2020 годы.

На предприятиях Корпорации и аутсорсинга созданы производственные советы по безопасности и охране труда, в состав которых вошли технические инспекторы труда, избираемые в профсоюзных организациях. Параллельно при профкомах действуют 614 общественных инспекторов по охране труда. Всем им выдано именное удостоверение с Памяткой.  Основной костяк  общественных инспекторов по охране труда (72,5 % от их общей численности или 445 чел.) прошли обучение через выездные курсы и в учебных центрах Корпорации. Их согласованное действие способствует улучшению состояния производственного травматизма.

Совместно с соответствующими службами Корпорации, ТОО, аутсорсинга  установлен четкий общественный контроль за работой бытовых помещений (раздевалок, душевых, сушильных, столовых и др.) и своевременным и качественным обеспечением работников необходимым для работы оборудованием, механизмами, инвентарем и СИЗ (спецодеждой, спец обувью). Реализуется программа по ремонту производственных бытовых помещений и столовых.

Сегодня у членов «КәсіпҚазақмыс» широкий выбор санаториев – они стали отдыхать не только в санаториях Павлодара и Сарыагаша, как до создания нашего отраслевого профсоюза, но и в лечебных учреждениях Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской областей, г. Алматы и профилакториях Карагандинской области. Так, только за 2016 год за счет профбюджета оздоровлено 1285 человек, еще 682 работникам возмещены расходы за санаторно-курортное лечение, 122 ребенка работников-членов профсоюза отдыхали в детских лагерях за счет профсоюзных средств. На эти цели только за год израсходовано 132,2 млн. тенге профсоюзных средств. А ведь в 2012 году мы начинали только с 300 оздоровленных работников за счет профсредств.

Профсоюзные организации совместно с работодателями стимулируют работников на производительный труд. В этих целях в 2016 году проведены 67 конкурсов профессионального мастерства, на звание «Лучший производственник ТОО Корпорация Казахмыс», «Лучший горняк», «Лучший металлург», «Лучший обогатитель», «Лучший энергетик», «Лучший работник вспомогательного производства». В честь государственных и профессиональных праздников,  Дня труда только Профсоюзом награждены 314 лучших производственников, профсоюзных активистов и 93 общественных инспекторов по охране труда. Кроме того, «КәсіпҚазақмыс» только  в 2017 году способствовал  награждению 132 работника отраслевыми нагрудными знаками «Еңбек даңқы», «Кенші даңқы», «Құрметті кенші», «Медицина қызметінің үздігі», «Құрметті автокөлікші», «Үздік автокөлікші» и медалью «Еңбек ардагері».

Вот об этих достижениях и перспективах деятельности шел заинтересованный  разговор на отчетно-выборных собраниях. Отчеты и выборы организованно прошли во всех профорганизациях. Активно обсуждались отчеты на собраниях и конференциях профорганизаций ТОО «Разрез Молодежный», КарГРЭС, Южно-Жезказганского, Восточно-Жезказганского рудников, Балхашского и Жезказганского медеплавильных заводов, Николаевской промышленной площадки, Балхашского РМСП Филиала ТОО «Maker (Мэйкер) – «Балхаш» и других. На всех собраниях и конференциях работа профорганизаций за отчетный период признана положительной и дана удовлетворительная оценка.

На отчетно-выборных конференциях филиалов состоялись и отчеты ревизионных комиссий, где дана подробная раскладка расходования средств профсоюзного бюджета, сделан анализ работы с обращениями членов профсоюза, состояния делопроизводства и контроля за исполнением принятых решений.

В целом отчеты и выборы в Профсоюзе «КәсіпҚазақмыс» состоялись, в них не были отмечены нарушения уставных требований.

Председатель Профсоюза «КәсіпҚазақмыс» Турекожа Тлемисов.

На прошедшем заседании исполкома Профсоюза «КәсіпҚазақмыс» были рассмотрены итоги деятельности профсоюзных организаций за 2017 год. Можно с уверенностью сказать, что «КәсіпҚазақмыс» состоялся как отраслевой профсоюз как в организационном, так и функциональном планах. Профсоюз и его структурные подразделения стали полноправным участником социального партнерства на отраслевом и региональном уровнях. Так, было подписано Отраслевое соглашение на 2018-2020 годы между Министерством по инвестициям и развитию РК, ассоциацией работодателей горнодобывающей и металлургической промышленности Казахстана и отраслевыми профсоюзами горно-металлургической промышленности. Кроме того, представители Профсоюза, как членской организации республиканского объединения профсоюзов «Казахстанская Конфедерация труда», участвовали в подготовке и заключении Генерального соглашения, сторонами которого являются Правительство Республики Казахстан, республиканские объединения работников и республиканские объединения работодателей. Также были заключены трехсторонние соглашения в областях, городах, районах и более 20 коллективных договоров с работодателями. «КәсіпҚазақмыс» обратился депутатам Мажилиса, Министерству труда и социальной защиты населения РК с просьбой инициировать законодательные акты о снижении пенсионного возраста работникам, работающим во вредных и опасных условиях труда, об обязательной ежегодной индексации заработной платы на официальный уровень инфляции и о сохранении место работы работникам, выполняющим воинскую обязанность в рядах Вооруженных Сил РК.
Впервые за последние 4 года достигнуто увеличение численности: сегодня в 106 первичных организациях на учете состоят 53595 членов профсоюза. Вновь создана первичная организация на Бозшакольском и Локальный профсоюз на Актогайском ГОКах.
«КәсіпҚазақмыс» добился на отраслевом уровне признания необходимости продолжения деятельности общественных инспекторов по охране труда, по его предложениям увеличены суммы поощрений работников, награжденных отраслевыми нагрудными знаками. Если раньше кавалеры нагрудных отраслевых знаков «Еңбек даңқы» и «Кенші даңқы» вместе с наградой получали по 50 000, 75000, 100 000 тенге соответственно степеням, то работодатель с этого года выплачивает единовременное вознаграждение в следующих размерах: за ІІІ-степень – 30 МРП, ІІ-степень – 45 МРП и І-степень – 60 МРП. Кроме того, работникам, награжденным медалью «Еңбек ардагері» будет выплачено единовременно 45 МРП, отраслевыми знаками «»Құрметті кенші», «Құрметті металлург» - по 100 МРП, чего раньше не было. За последние 3 года Профсоюз способствовал награждению отраслевыми знаками более 500 работников.
Из года в год увеличиваются расходы профбюджета на осуществление социальной поддержки членов Профсоюза «КәсіпҚазақмыс». Так, за 2017 год за счет профбюджета оздоровлено 1422 человека, еще 1035 работникам возмещены расходы за санаторно-курортное лечение, 143 ребенка работников-членов профсоюза отдыхали в детских лагерях за счет профсоюзных средств, что больше, соответственно на 9; 66; 8 процентов, чем в 2016 году. На эти цели только за прошлый год израсходовано 159,3 млн. тенге профсоюзных средств. В течение года проведено 174 конкурсов профессионального мастерства, 1142 культурно-массовых, спортивных мероприятий, на которые израсходовано 158,3 млн. тенге. На оказание благотворительной, спонсорской помощи затрачено 131,6 млн. тенге.
А также преобретено 65 279 новогодних сладких подарков для детей на сумму 81 млн. тенге.
Однако, на исполкоме было отмечено, что профорганизации все еще недостаточно занимаются одной из важной своих задач – заблаговременным выявлением и умелым, в полном соответствии с законами, решением проблем своих членов в части улучшения условий труда и производственного быта, соблюдения трудового законодательства. Можно сказать, что эти недостатки не являются повсеместными и были замечены только в работе отдельных профорганизаций. Тем не менее, они и приводят к нежелательным трудовым спорам и конфликтам. Некоторые профорганизации не используют возможности своих низовых звеньев (цеховых профорганизаций, профсоюзных групп), профсоюзных собраний, отчетов, встреч в совершенствовании обратной связи с членами профсоюза. Также не до конца используются возможности инспекторов по охране труда в осуществлении общественного контроля по обеспечению СИЗ и улучшению условий труда, производственного быта. Такие недоработки чаще всего допускаются профорганизациями Жезказганского и Восточно-Казахстанского филиалов.
В принятом постановлении отмечена недостаточная работа профорганизаций Профсоюза «КәсіпҚазамыс» по защите и представлению прав и интересов членов профсоюза, определены меры по устранению указанных недостатков. Также обращено внимание профорганизации на активизацию деятельности общественных инспекторов по охране труда; на воспитание и обучение профсоюзных кадров и актива, в целом на эффективность кадровой политики. Исполком рассмотрел и другие вопросы, касающиеся профсоюзной деятельности.
Соб. инф.

Пресс-релиз: «О ситуации в профсоюзах Казахстана»

Членами Исполнительного комитета Казахстанской Конфедерации труда рассмотрена информация об исполнении Дорожной карты по реализации принятых обязательств в рамках Генерального Соглашения между Правительством Республики Казахстан, республиканскими объединениями работников и республиканскими объединениями работодателей на 2018-2020 годы за первое полугодие 2018 года.

Во всех областях РК установлены факты незаконного вмешательства местных исполнительных органов власти в деятельность профсоюзов, особенно работников здравоохранения, инициированные Федерацией профсоюзов РК.

Особенно остро стоит вопрос вмешательства Территориального объединением профсоюзов «Профсоюзный центр г.Алматы» (Председатель З.А Умирбаева) совместно с председателем Алматинского филиала Отраслевого профсоюза работников здравоохранения «Сеңім» К.Ш Нургазиевым в деятельность Алматинского Локального профсоюза «Медик».

За июль месяц 2018 года было посещено 32 медицинских учреждения, расположенных в городе Алматы в большинстве из которых созданы и успешно работают первичные профсоюзные организации Локального профсоюза «Медик». Обращает на себя внимание организованный и согласованный по графику характер посещений медицинских учреждений города Алматы. Проведение любых общественных мероприятий, тем более в рабочее время организовать без согласования не только с работодателями, но и без ведома Управления здравоохранения города Алматы невозможно. Составлен График проведения собраний с первичными профсоюзными медицинскими организациями.

Посещение рабочих мест возможно представителями Профсоюза, членами которого являются работники конкретной организации, в соответствии с Соглашениями и коллективными договорами согласно пп12) п.1 статьи 16 ЗРК «О профсоюзах», а также статьи 157 Трудового Кодекса РК.

«Посещались» в данном случае рабочие места работников, входящих в Алматинский Локальный профсоюз «Медик» Казахстанской Конфедерации труда, и не имеющие никакого отношения к Федерации профсоюзов Казахстана.

Проведенные собрания, на которых не было кворума членов профсоюза, сопровождалось требованиями предоставления Протоколов о выходе первичных профсоюзных организаций из Локального профсоюза «Медик» и их переходе в «Сенім», а также требованиями о прекращении действия Коллективных договоров медицинских организаций в одностороннем порядке.

По заявлениям представителей Профсоюза «Сеним», руководство Федерации «решило собрать» всю медицину под одну «крышу», а затем

«прибрать к рукам» и все остальные профсоюзы. Эти намерения четко прослеживаются во всех действиях руководства Федерации с начала 2018 года.

Все эти действия не согласуются с Конвенцией №87 МОТ «О свободе объединений», а также действующим Генеральным Соглашением, пртиворечат принципам, заложенным в Уставе Федерации профсоюзов РК, руководителем которой является господин Абдраимов Б. Ж.

По публичным заявлениям Нургазина К.Ш., только Федерация профсоюзов обладает инициативным правом вносить предложения и дополнения в номативные правовые акты, а Абдраимов Б.Ж – единственный из руководителей профсоюзов, который является членом Правительства Республики Казахстан.

Казахстанская Конфедерация труда выступает за свободу объединений и соблюдение конституционных прав на членство в общественных объединениях без какого-либо принуждения. За неуклонное соблюдение ратифицированных РК международных правовых обязательств.

Более того, члены Исполнительного Комитета Казахстанской Конфедерации Труда задаются закономерным вопросом: кто заинтересован в дестабилизации самой массовой общественной организации - Профсоюзов, сталкивая их между собой? Кому выгодна дестабилизация гражданского мира и согласия, затрагивающая вопросы национальной безопасности? За что все годы существования суверенного Казахстана борется наш Президент Нурсултан Абишевич Назарбаев? Любой мыслящий человек понимает, что столкновение интересов наемных работников и их представителей в лице профсоюзов не в интересах Государства.

Аналогичные конфликты, в первую очередь, дискредитируют представителей исполнительных органов государственной власти, а также работодателей, препятствующих законной деятельности профессиональных союзов. Все это может привести к новым социально-трудовым конфликтам внутри Казахстана и негативной реакции мирового сообщества.

Председатель РОП ККТ М.Машкенов